Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120

Oikein mitoitettu maalämpökaivo luovuttaa lämpöä useille sukupolville.

geodrill_banneri_maalampo1

Lämpökaivo

Vastaanota tarjous!

Rototec poraa lämpökaivoja ja vesikaivoja omakotitaloille sekä suurille kiinteistöille

Rototec on porannut yli tuhat energiakaivoa omakotitaloille ja suurille kiinteistöille ympäri koko Suomen.  Meillä on moderni kalusto, joka käsittää upouusia poria ja kompressoreja, joiden ansiosta selvitämme kunnialla vaativimmatkin maalämpöprojektit.

Lämpökaivon poraustyöt

Lämpökaivojen poraukset suoritetaan erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitellun kaluston avulla. Laitteistoon kuuluu kuorma-autoon asennettu suuri kompressori, pora ja usein myös tarkoitukseen suunniteltu porausjätesäiliö, johon porauksesta ylijäänyt maa-aines kerätään talteen ja kuljetetaan pois. Mikäli kalusto on nykyaikainen, tarvitsee maalämpökaivon porauspaikalle ajaa vain pora. Muut tarvikkeet kuljettava kuorma-auto voidaan siis jättää kauemmas – toisin sanoen, jos tontilla on vähän tilaa, kuorma-autoa ei tarvitse ajaa maalämpöporakaivolle asti. Pora kulkee telaketjuilla, joten sillä pääsee helposti lähes paikkaan kuin paikkaan, joskin lienee syytä katsoa sille reitti valmiiksi ja poistaa reitiltä mahdolliset esteet. Kompressorista viedään poraan kompressoriletku, joka toimii ilmanpaineella. Mikäli porausjäte kerätään talteen porausjätesäiliöön (konttiin), liitetään poraan myös jäteletku, jonka ansiosta poraus ei sotke ympäristöä, eikä tontille jää porausjätekasaa.
Rototec osana Rototecia löytyy porauskalustoa ja kapasiteettia riittävästi suuriinkiin hankkeisiin. Lämpökaivoporaus on Rototecin ammattialaa parhaimmillaan.
Rototec Poraus

Voidaanko vesikaivo muuntaa lämpökaivoksi?

Mikäli kaivon halkaisija on riittävän suuri keruuletkua varten ja kaivo on tarpeeksi syvä laskennallista energiatarvetta varten voidaan vesikaivo muuntaa energiakaivoksi. Jotta vesikaivo voitaisiin muuntaa maalämpöenergiakaivoksi, ensiksi tarvitsee siis selvittää kaivon halkaisija sekä syvyys.

Mitä on porausjäte?

Porausjäte on maa-ainesta, joka jää yli kun porataan. Se on samaa materiaalia kuin geologiset kerrostumat, joiden läpi porataan. Yleensä se aines on mutaa, johon on sekoittunut soraa, hiekkaa ja vettä. Poisviemisen sijaan maa-aines voidaan myös käyttää tontin täyttömaana tai oman puutarhan maaperän lannoitemaana. Kaupunkialueella lienee kuitenkin viisainta kerätä porausjäte talteen konttiin, jottei se leviäisi naapuritontille tai sotkisi ympäristöä. Joissakin maissa porakaivo täytetään porausjätteellä keruuletkun asennuksen ja nestetäytön jälkeen.
Rototec porausjäte

Onko kaikkialla Suomessa kalliota, eli voidaanko kalliolämpöä hyödyntää missä päin Suomea tahansa?

Kalliota on kaikkialla, mutta useimmissa paikoissa kallioon asti päästäkseen täytyy porata ensin maa-ainesta. Kallion etäisyys maanpinnasta vaihtelee paikkakunnittain. Poraamalla voidaan saavuttaa kahdenlaista kalliota – peruskalliota tai sedimenttikalliota. Kumpaakin kalliotyyppiä voidaan hyödyntää maalämpötarkoituksiin, mutta niillä on erilainen lämmönjohtavuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saman energiamäärän saamiseksi sedimenttikallioon pitää porata huomattavasti syvempi reikä kuin peruskallioon.

Voiko lämpökaivosta porata pidemmän tai lyhyemmän kuin mitä lämpöpumpputoimittaja suosittelee?

Maalämpöporakaivosta ei koskaan pidä tehdä maalämpöpumpputoimittajan suosituksia matalampaa, sillä siinä tapauksessa energiakaivosta ei saada riittävästi energiaa jotta maalämpöpumppu toimisi moitteettomasti. Tällöin syntyy myös jäätymisvaara. Aina voidaan porata suosituksia syvempi maalämpökaivo, mutta se ei ole välttämätöntä maalämpöpumpun toiminnan kannalta. Sen sijaan, mikäli pumppua käytetään ns. alhaisten lämpötilojen järjestelmässä (esimerkiksi lattialämmitys), suositellaan, että maalämpökaivo porataan 20–25 % vakiosyvyyttä pidemmälle. Tämä johtuu siitä, että näihin lämmitysjärjestelmiin kytketty maalämpöpumppu toimii suuremmalla teholla ja vaatii näin toimiakseen enemmän energiaa. Suurempi energiantarve tulee kompensoida poraamalla syvempi maalämpöporakaivo.

Mikä on lämpökaivon (porauksen) hinta?

Suurimmalla osalla maalämpöporakaivoyrityksistä on eri metrihinta suojaputkien kanssa tehtävälle maaporaukselle ja kallioporaukselle. Kallioporaus on yleensä halvempaa. Poraushinta vaihtelee näin ollen kohteittain, joten poraushinta selviää helpoiten ottamalla yhteyttä suoraan tarjouspyyntölomakkeella.

Mitä tarkoitetaan porakaivon tehollisella syvyydellä?

Maalämpökaivon tehollinen osuus on pohjaveden peitossa oleva keruuputkien osa. Pohjaveden syvyys vaihtelee sijainnista riippuen. Lisäksi siihen vaikuttavat myös muut asiat, kuten esimerkiksi sateiden määrä.
Rototec porakaivo

Voiko paine porakaivossa olla niin suuri, että vesi pumppautuu ylös sieltä?

Maalämpöporakaivo peitetään kumisella hatulla, joka pitää kaivon tiiviinä. Kaivon vuotamisriskiä ei siis ole.

Voiko samaa kaivoa käyttää juomaveden ja energian hankintaan?

Mikäli samaa porakaivoa halutaan käyttää juomaveden ja energian saantiin, pitää muistaa ottaa huomioon joitakin asioita. Ensinnäkin porakaivoreijän tulee olla tavallista suurempi, jotta siellä olisi tilaa sekä vesipumpulle että keruuputkille. Jos samasta porakaivosta otetaan myös juomavesi, niin maalämpöpumpun kanssa saavutettava energiahyöty pienenee, sillä kaivossa oleva vesi jäähtyy lämpöpumpun ollessa päällä. Tällöin esim. suihkuveden lämmittämiseen tarvitaan enemmän energiaa. Lisäksi, jos energiakaivosta otetaan myös vettä, pohjaveden taso vaihtelee, mikä taas johtaa siihen, että varsinkin matalat energiakaivot saattavat olla huomattavasti tehottomampia. Lopuksi pitää vielä mainita eräs käytännön ongelma, nimittäin jotta vesipumppu pääsisi vapaasti liikkumaan yhdistetyssä juomavesi-/energiakaivossa keruuputket asennetaan siten, että ne roikkuvat vapaasti vesipumpun yläpuolella. Tällöin jos vesipumppuun tulee vika, on ennen sen vaihtoa tyhjennettävä ja nostettava ylös porakaivosta koko keruuputkisto. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että koko keruputkiston asennus täytyy tehdä uudelleen, jäähdytysneste uusia jne. Prosessi luonnollisesti nostaa keruuputkiston vahingoittumisriskiä. Tästä syystä Rototec ei suosittele yhden ja saman kaivon käyttämistä sekä juomavedelle ja energiansaantiin.
Rototec omakotitalo

Onko kallion syvyydellä merkitystä lämpökaivon toiminnalle?

Kallioon on varastoitunut enemmän lämpöä ja se johtaa paremmin energiaa kuin maakerros, joten kallion syvyys saattaa vaikuttaa maalämpöenergiakaivon tehokkuuteen. Ääritapauksessa kallion pinta voi sijaita jopa 70 metrin syvyydessä, jolloin on suositeltavaa harkita kannattaako maalämpöön siirtyminen. Keskimäärin kallio sijaitsee noin 10 metrin syvyydessä, mikä antaa hyvät edellytykset maalämmön hyödyntämiselle.

Mihin lämpökaivo tulisi sijoittaa?

Porakaivo tulee sijoittaa omalle tontille. Tontin raja ei saa ylittyä (alittua) edes siinä tapauksessa, että maalämpöporakaivo on kalteva. Mikäli myös naapuritontilla on energiakaivo, suositellaan, että uusi maalämpöporakaivo porataan vähintään 20 metrin päähän toisesta kaivosta, sillä liian tiuhaan poratut maalämpöenergiakaivot saattavat varastaa energiaa toisiltaan. Maalämpöporakaivoa ei tule myöskään sijoittaa liian lähelle vesikaivoa, sillä se saattaa vaikuttaa veden laatuun. Rototec porakaivon sijainti

Sijoita lämpökaivo lähelle teknistä tilaa, jonne maalämpöpumppu asennetaan

Lämpökaivo tulee sijoittaa niin lähelle rakennuksen teknistä tilaa kuin mahdollista, vaikkakin rakennuksen ja kaivon väliin tulee jättää vähintään 5 metriä tilaa.

Voidaanko vanha vesikaivo muuntaa lämpökaivoksi?

Mikäli kaivon halkaisija on riittävän suuri keruuletkua varten ja kaivo on tarpeeksi syvä laskennallista energiatarvetta varten voidaan vesikaivo muuntaa energiakaivoksi. Jotta vesikaivo voitaisiin muuntaa maalämpöenergiakaivoksi, ensiksi tarvitsee siis selvittää kaivon halkaisija sekä syvyys.

Kuinka kauan lämpökaivon poraaminen ja asentaminen kestää?

200 metriä syvän porakaivon asentaminen ei yleensä kestä päivää kauempaa. Poraajat saapuvat porauspaikalle aamulla ja ovat saaneet energiakaivon asennettua iltaan mennessä.

Lämpökaivon mitoittaminen, kuinka syvälle kaivo pitää porata?

Porakaivon syvyys riippuu maalämpöpumpun koosta sekä kallion lämmönjohtokyvystä. Periaatteessa laskutapa on selkeä – mitä suurempi maalämpöpumppu, sitä syvempi porakaivo. Suuret kiinteistöt ja suuret maalämpöpumput vaativat yleensä useampia energiakaivoja. Yhdestä energiakaivosta saa rajoitetun määrän lämpöä, yleensä arviolta 10–30 W (wattia) per porakaivometri. Maalämpöpumppuasentaja tai -valmistaja laskee porakaivon syvyyden energiatarpeeseen soveltuvalle lämpöpumpulle. Porakaivon tehollinen syvyys on tärkeä määritellä jo tarjousvaiheessa. Tehollinen syvyys on porakaivon osa, jossa keruuputket koskettavat ympäröivää kalliota veden, täytteen tai jonkin muun lämpöä johtavan aineen välityksellä. Tavallisesti energiaa johtavana aineena energiakaivossa on vesi (pohjavesi).
Porakaivon kokonaissyvyys saadaan selville laskemalla kuinka syvällä pohjaveden pinta on maanpinnasta. (Porauskustannukset lasketaan nimenomaan porakaivon kokonaissyvyyden perusteella). Suurin osa Suomessa poratuista energiakaivoista on kokonaissyvyydeltään 150–200 metriä.

Tulisiko maalämpöä varten valita halkaisijaltaan 115 mm vai 140 mm suuri porakaivo?

Ruotsissa, jossa on yli 500 000 maalämpöjärjestelmää, porakaivon yleisin läpimitta on 115 mm. Myös Rototec poraa mieluiten halkaisijaltaan 115 mm porakaivoja, sillä näyttöä 140 mm kokoisten maalämpöporakaivojen paremmuudesta ei ole olemassa mitään tieteellistä näyttöä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että halkaisijaltaan pienempi porakaivo olisi jopa tehokkaampi, koska siinä keruuputket ovat lähempänä kalliota, jossa energia on. Rototec uskoo, ettei maalämpökaivon halkaisijalla ole juurikaan merkitystä sen tehokkuuden kannalta, mutta on tehnyt tietoisen valinnan porata läpimitaltaan 115 mm maalämpöporakaivoja, sillä se tulee hieman halvemmaksi. Poraamalla halkaisijaltaan 115 mm kokoisia maalämpöporakaivoja Rototec siis säästää asiakkaankin maalämpöinvestointikuluissa.
Rototec Porakruunu

Voiko maalämpö heikentää pohjaveden laatua?

Keruuputkien jäätymisen ehkäisemiseksi ne täytetään ympäristöystävällisellä nesteellä. Maakerroksessa keruuputket on suojattu teräksisillä suojaputkilla ja kalliossa ne ovat hyvässä suojassa, joten pitää olla todella huono tuuri, että keruuputket vahingoittuisivat niin, että niissä oleva neste alkaisi vuotaa pohjaveteen.

Kuinka paljon energiaa kallio luovuttaa maaperään verrattuna?

Maaperä luovuttaa suhteellisen paljon vähemmän energiaa verrattuna kallioon. Maaperä luovuttaa keskimäärin vain ⅓ energiamäärästä, jota kalliosta saa.
Rototec åker

Mitä keruuputkilla tarkoitetaan?

Keruuputki on porakaivon pohjalle asti ulottuva suljettu putkisto, joka yhdistää maalämpöpumpun maalämpökaivoon. Putket ovat halkaisijaltaan 32/40 mm ja ne on valmistettu polyeteenistä. Kun putki lasketaan alas porakaivoon sitä ei taiteta, vaan siihen hitsataan U-kirjaimen muotoinen kaari, jotta neste sen sisällä virtaa esteittä. U-kaareen kuuluu pohjapaino, joka helpottaa keruuletkun laskemista maalämpökaivon pohjalle.
Rototec keruuletkut

Mitä keruuputkissa oleva neste sisältää ja mikä sen tehtävä on?

Keruuputkistossa oleva pakkasneste estää jäätymistä. Yleensä seoksessa käytetään vettä, sekä noin 30 % etanolia, mutta myös muunlaisia yhdisteitä on olemassa. Järjestelmissä, joissa on myös aurinkopaneelit, ei tule käyttää etanolisekoitusta.

Mistä tiedän, kuinka syvällä kallio sijaitsee?

Kallion syvyys vaihtelee paikasta riippuen hyvinkin paljon. Jotkin paikkakunnat ovat tunnettuja siitä, että niiden alueilla kallio sijaitsee erittäin syvällä. Rototecin porausraportit joka puolelta Suomea antavat käsityksen kallion suurpiirteisestä syvyydestä, mutta myös naapurilta voi kysäistä, onko hänellä käytössään maalämpö. Kallion syvyyttä voi uumoilla myös muilla tavoin: mikäli tontilla näkyy kalliota, voi siitä laskea, että kallio on lähellä. Tulee kuitenkin muistaa, ettei maalämpöporakaivoa saa sijoittaa kallion lakipisteeseen.