EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120


En rätt dimensionerad energibrunn ger värme och kyla i flera generationer

geodrill_banneri_maalampo1

Borrhål för bergvärme, kyla och vatten

Fråga offert!

Rototec utför borrning av energi- och vattenbrunnar till egnahemshus och större fastigheter

Rototec har borrat tusentals energibrunnar till både egnahemshus och större fastigheter runtom i hela Finland. Vi har en modern maskinpark med flera splitternya borriggar och kompressorer som gör att vi klarar de mest krävande bergvärmeprojekten. Efter att Geodrill blivit uppköpt av Rototec görs energibrunn borrningen med en ännu större maskinpark. Läs mer om borrning av energibrunn på Rototecs sida.

Borrning av energibrunn

Borrning av energibrunn utförs med en utrustning som är skräddarsydd för ändamålet. Till utrustningen hör en stor kompressor som sitter fast på själva lastbilsflaket, en borrigg och i många fall en borrkax-container som är specialgjord för att samla upp borravfallet/borrkaxet. Ifall borraren har den modernaste utrustningen är det endast borriggen som behöver köras in på tomten dit borrhålet placeras. Lastbilen kan alltså vid behov lämnas på vägen och behöver inte ifall man har utrymmesbrist köras in på tomten. Borriggen går på larvfötter och kan ta sig fram på de flesta ställen men det är bra att man ser ut en rutt i förväg och tar bort eventuella hinder. Från kompressorn kopplas en kompressorslang ihop med borriggen eftersom riggen drivs med tryckluft. Om man använder sig av en borrkaxlåda (container) dit man samlar borravfall kopplas en avfallsslang ihop med borriggen, detta göra att borrningen inte smutsar ner omgivningen och det lämnar ingen hög med borravfall på tomten.
Rototec Borrning

Kan en borrad vattenbrunn omvandlas till energibrunn?

Ifall brunnen har en tillräckligt stor omkrets för att rymma kollektorslangen och är tillräckligt djup för att täcka energibehovet kan vattenbrunnen omvandlas till energibrunn. Du bör alltså få reda på brunnens omkrets och djup.

Vad är borrkax?

Borrkax är det material som kommer upp till markytan i samband med borrning och består följaktligen av samma material som de genomborrade geologiska formationerna. Oftast liknar det en gyttja full med blandat grus, sand och vatten. I stället för att frakta bort kaxet, kan det användas som utfyllnadsmaterial på tomten eller jordförbättringsmedel i den egna trädgården. Men i tätorter kan det vara bäst att samla upp borrkaxet i en kontainer för att det inte skall spridas till granntomten eller smutsa ner omgivningen i övrigt. I vissa länder återfyller man borrhålen med borrkaxet efter att ha installerat och vätskefyllt kollektorslangarna.
Rototec Borrkax

Finns det berg så att man kan använda bergvärme överallt i Finland?

Det finns berg överallt men på de flesta ställen måste man borra sig till berget och avstånden varierar kraftigt. Generellt sett finns det två sorters berg vi kan nå genom att borra – urberg eller sedimentärt berg. Såväl urberg som sedimentärt berg kan användas till bergvärme, men de har olika värmeledningsförmåga. I praktiken betyder det att man borrar djupare i sedimentärt berg jämfört med urberg för att kunna utvinna samma energimängd.

Kan man borra grundare eller djupare borrhål än vad som rekommenderas av värmepumpsleverantören?

Man bör aldrig borra grundare borrhål än vad som rekommenderats, eftersom energibrunnen inte kommer att kunna leverera den mängd energi som behövs för att värmepumpen skall gå bra och det kan uppstå risk för frysning. Man kan alltid borra djupare hål, men det är inte nödvändigt för att värmepumpen skall fungera som den borde. Däremot rekommenderas att borrhålets djup ökas med ca 20–25% jämfört med standardvärde, då pumpen skall ingå i ett s.k. lågtemperatursystem (exempelvis golvvärme). I dessa system arbetar värmepumpen effektivare vilket innebär ett större energiuttag ur borrhålet vilket i sin tur måste kompenseras med ett djupare borrhål.

Vad kostar en energibrunn (borrhål)?

De flesta borrföretag har ett högre pris/meter för jordborrning med foderrör och sedan ett billigare pris för borrning i berget. Vi har samma meterpris för jordborrningen ända upp till 15 meter. Om djupet till berget är mer än 15 meter blir priset någorlunda högre.

Vad menas med aktivt borrhål?

Det aktiva borrhålet börjar vid grundvattennivån alltså den del som kollektorslangen kommer att ligga i vatten. Nivån till grundvattnet varierar från plats till plats och är också beroende av hur mycket det har regnat.
Rototec borrhål

Kan trycket i borrhålet vara så stort att det pumpas vatten ur det?

Borrhålet tätas med en gummihatt vilket gör att det hålls tätt. Det finns alltså ingen risk att hela tiden skall pumpa ut vatten ur hålet.

Kan man använda samma brunn för dricksvatten och energiutvinning?

Det finns vissa faktorer man bör beakta ifall man vill använda samma brunn för dricksvatten och energiutvinning. Det krävs ett större hål om man skall ha rum för både vattenpumpen och kollektorslangen. Den energivinst man få genom bergvärmepumpen försvinner också till viss del eftersom vattnet i brunnen avkyls när värmepumpen är igång. Då krävs det också mer energi att värma upp detta vatten för t.ex. dusch och matlagning. Tar man ut vatten ur energibrunnen förändras också djupet på grundvattennivån med jämna mellanrum vilket leder till att energibrunnar med låg tillrinning kan bli avsevärt mindre effektiv. Slutligen kan ett praktiskt problem nämnas. I en kombinerad dricksvatten-/energibrunn monteras kollektorn så att den hänger fritt ovanför pumpen, för att inte skadas av pumpens rörelser. Vid pumphaveri måste kollektorn tömmas på kylvätska och lyftas upp innan pumpbyte kan ske. Det för med sig att hela kollektorinstallationen måste göras om, kylsystemet fyllas på nytt osv. Hela denna procedur ökar naturligtvis risken för att skada kollektorslangen. Vi rekommenderar inte att använda samma brunn för dricksvatten som för energiutvinning.
Rototec Egnahemshus

Är djupet till berget viktigt för energibrunnens funktion?

Berget innehåller och leder bättre energi än jordmånen så därför kan djupet till berget påverka energibrunnens effektivitet. I extremfall kan djupet till berget uppgå till t.o.m. 70 meter så då kan man nästan fråga sig om det kommer att löna sig med bergvärme eftersom man hamnar att borra ganska mycket djupare hål än om det skulle vara 3 meter till berget. I medeltal ligger djupet till berget på ca 10 meter vilket ger bra förutsättningar för användning av bergvärme.

Var skall man placera borrhålet?

Borrhålet bör placeras på egen tomt och ett lutande borrhål får inte heller överskrida tomtgränsen. Om din granne också har energibrunn är det att rekommendera att borrhålen borras minst 20 meter från varandra, eftersom för tätt placerade energibrunnar kan stjäla energi av varandra. Borrhålet bör inte heller placeras för nära en vattenbrunn eftersom det då kan påverka vattnets kvalitet för en stund. Rototec Placering av borrhålet

Placera borrhålet nära det tekniska utrymmet dit pumpen kommer

Borrhålet bör helst placeras så nära det tekniska utrymmet som möjligt men minst 5 meter från byggnaden.

Kan man utnyttja en gammal brunn till energibrunn genom att borra den djupare?

Det finns möjlighet att borra en brunn som är minst 105 mm i diameter djupare. Problemet är att många borrare inte är villiga att åta sig detta uppdrag eftersom det kan ställa till problem om man fastnar i det gamla hålet.

Hur länge tar det att borra och installera en energibrunn?

En energibrunn på 200 meter tar oftast inte längre än en dag att installera. Borrarna anländer till borrplatsen på morgonen och har färdigt installerat energibrunnen till kvällen.

Dimensionering av borrhål för bergvärme, hur djupt skall man borra?

Borrhålets djup beräknas utifrån bergvärmepumpens storlek och bergets värmeledningsförmåga – ju större värmepump desto djupare borrning. Vid större fastighet och större värmepumpar krävs oftast flera borrhål. Ett borrhål kan avge en begränsad mängd värme – en vanlig uppskattning är ca 10–30 W (watt) per meter borrhål. Värmepumpsinstallatören eller -tillverkaren skall räkna fram borrhålsdjupet för just den modell av värmepump som passar dina energibehov. Det är viktigt att det s.k. aktiva borrhålsdjupet anges i offerthandlingarna. Aktivt borrhålsdjup är den del av borrhålet där kollektorn har kontakt med det omgivande bergmaterialet via exempelvis vatten, fyllning eller annat värmetransporterande medium. Vanligen är det vatten (grundvatten) i energibrunnen som fungerar som energiöverförande medium. Det totala borrhålsdjupet får du då fram genom att lägga till avståndet från markytan till grundvattennivån. (Det är det totala borrhålsdjupet som ligger till grund för beräkning av borrningskostnaden.) De flesta borrhål för energibrunnar i Finland är mellan 150–200 meter djupa.

Skall jag välja 115 mm eller 140 mm stort borrhål för bergvärme?

I Sverige där det finns mer än 500 000 bergvärmesystem är den vanligaste dimensionen på borrhålet 115 mm. Rototec borrar också helst energibrunnar med 115 mm borrhål eftersom det finns inga vetenskapliga bevis för att 140 mm skulle vara bättre, fastän många äldre borrföretag med äldre utrustning ofta vill lyfta fram att 140 mm skulle vara bättre. Dessutom har undersökningar visat på den raka motsatsen att ett mindre hål ger bättre effektivitet pga att kollektorslangen kommer närmare berget och att det är i berget som energin finns. Vi tror att båda dimensionerna är ungefär lika effektiva, men vi har valt att köra med 115 mm hål i berget eftersom det är lite billigare och gör att kunden sparar in lite på kostnaderna för investeringen.
Rototec Borrkrona

Kan bergvärme skada grundvattnet?

I vissa områden är det förbjudet att borra för bergvärme. I dessa fall handlar det om skyddade miljöområden där man har gjort en riskbedömning och kommit fram till att borrningen kan skada grundvattnet.

Innehåller kollektorslangen miljövänlig vätska?

Kollektorslangen fylls med en miljövänlig vätska för att förhindra att slangen fryser i hålet. Slangen skyddas av foderrör före berget och i berget är den i tryggt förvar så man skall ha maximal otur om den skadas så att vätskan börjar läcka ut i grundvattnet.

Hur mycket energi ger berget jämfört med jordmånen?

Jordlagret är relativt energifattigt jämfört med berget. Jordlagret ger endast ungefär ⅓ av vad berget ger. Mera information om jordvärme i Norge.
Rototec åker

Vad menas med kollektorslang?

Kollektorslangen är en sluten slangslinga som förbinder bergvärmepumpen med borrhålet och löper ända ner till borrhålsbotten. Slangen är tillverkad av polyetenplast och har 32/40 mm i diameter. Slangen får inte vikas när den sänks ner i brunnen, utan man svetsar på en U-böj som gör att kollektorvätskan kan cirkulera utan hinder i slangen. Till U-böjen hör en bottenvikt som hjälper till när man sänker slangen ner till brunnsbotten.
Rototec kollektorslang

Vad innehåller kollektorvätskan och vilken funktion har den?

Kollektorvätskan (brine) är en frostskyddad vätska som förhindrar förfrysning. Ofta används en blandning av vatten och ca 30 % etanol, men andra kollektorvätskor förekommer. I applikationer med solfångare bör inte etanolblandning användas.

Hur skall jag veta djupet till berget?

Djupet till berget varierar mycket från plats till plats men det finns vissa orter som är kända från att ha ett långt djup till berget. Från våra borrapporter runtom i Finland kan man få en fingervisning, men du kan också fråga grannen om han har bergvärme. Ser du berget på din tomt så kan du ju räkna med att det är nära till också fastän hålet inte placeras precis på bergknallen. Mera om geoenergi och geotermisk energi på Rototecs sida.